سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 82 | ۲۸ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

54

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

49

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر و ریشه های معادله  باشند، حاصل   کدام است؟
 

پاسخ

  

13/4

 در برخی مسائل، ریشه های معادله روابط خاصی با هم دارند! مثلاً قرینه یا معکوس یا... هستند و به کمک آنها می توان روابط نامتقارن را به متقارن تبدیل نمود.
در این معادله حاصل ضرب ریشه ها 2- است یعنی می باشد. پس  است در نتیجه می توان رابطه نامتقارن  را به صورت رو به رو نوشت:
  
در این معادله و است.
 

برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر اول (با 0:0:34)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر دوم (با 0:0:39)
1 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر سوم (با 0:0:42)
2 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر چهارم (با 0:0:43)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر پنجم (با 0:0:50)
7 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه