سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 508


راهنما
دعوت دوستان

سوال 508 | ۲۷ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
روابط بین نسبت های مثلثاتی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

23

تعداد نادرست

0:0:51

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر فرض کنیم باشد، آن گاه حاصل کدام است؟
 

پاسخ

  

1/8

 گزینه (2)
سعی می کنیم تمام زوایا را بر حسب محاسبه کنیم:

چون و است، بنابراین:

چون زاویه در ربع اول قرار دارد، در نتیجه:
پس کسر خواسته شده برابر است با:
 

برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 1 با 0:0:39
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 2 با 0:0:40
6 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 3 با 0:0:41
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 4 با 0:0:48
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 5 با 0:0:53
2 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 6 با 0:1:45
104 بار نفر اول
240 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه