سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 14


راهنما
دعوت دوستان

سوال 14 | ۱۹ بهمن ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترسیم های هندسی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:42

میانگین زمان پاسخ دهی


خط  بر دایرهمماس است. اگر دقیقاً دو نقطه روی دایره وجود داشته باشد که از خط به فاصله  باشند، آن گاه حداقل عدد صحیحی که برای R می توان در نظر گرفت چند است؟
 

پاسخ

  

7

 مجموعه نقطه هایی که از خط فاصله ای برابر دارند، دو خط موازی و در دو سوی آن و به فاصله از آن هستند. از سوی دیگر این دو خط می توانند صفر، یک یا دو نقطه برخورد با دایره داشته باشند و دو نقطه برخورد که در فرض گفته شده، به معنی آن است که از قطر دایره کوچک تر است، پس:
 


برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 1 با 0:0:47
4 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 2 با 0:0:49
1 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه