سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 533


راهنما
دعوت دوستان

سوال 533 | ۲۱ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

15

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:1:38

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای کدام عدد طبیعی n تساوی  برقرار است؟ 
 

پاسخ

  

115

نکته: مجموع اعداد زوج و فرد از رابطه های زیر به دست می آید:
                                                                                                      
                                                                              

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:53
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 2 با 0:1:42
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 3 با 0:1:46
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه