سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 551


راهنما
دعوت دوستان

سوال 551 | ۰۸ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

14

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:1:19

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  کدام است؟

پاسخ

  

7

          

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:31
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 2 با 0:1:10
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 3 با 0:1:40
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 4 با 0:1:43
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 5 با 0:1:54
148 بار نفر اول
390 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 6 با 0:1:56
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8

ارسال دیدگاه