سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 568


راهنما
دعوت دوستان

سوال 568 | ۲۵ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دایره مثلثاتی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر ، انتهای کمان  در کدام ربع مثلثاتی است؟
 

پاسخ

  

2

از رابطه‌ی  مشخص می‌شود که ، پس کسینوس زاویه‌ی  منفی است، پس در یکی از ربع‌های دوم یا سوم قرار دارد که چون ، پس  در ربع دوم قرار می‌گیرد.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:30
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 2 با 0:0:44
4 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 3 با 0:0:46
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 4 با 0:0:47
5 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 5 با 0:0:50
1 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه