سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 588


راهنما
دعوت دوستان

سوال 588 | ۱۴ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مجموعه ها
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:0:53

میانگین زمان پاسخ دهی


عناصر 1، 2، 3 و... 9 عضوهای سه مجموعه‌ی A ، B و C هستند. به جز 4 عضو x ، y ، z و w بقیه‌ی عضوها در شکل زیر نشان داده شده‌اند. اگر مجموع عضوهای هر سه مجموعه با هم برابر باشند، مقدار x کدام است؟                                                                 

 

پاسخ

  

5

                (رابطه‌ی (۱))   
 
            

برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 1 با 0:0:26
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:29
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 3 با 0:0:59
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 4 با 0:1:40
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 5 با 0:2:0
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه