سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 623


راهنما
دعوت دوستان

سوال 623 | ۱۸ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
حساب عددهای طبیعی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

18

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر عدد 9 ب.م.م دو عدد و 360 ک.م.م همان دو عدد باشد و یکی از دو عدد 45 باشد، عدد دیگر کدام است؟
 

پاسخ

  

72

                                                                                            

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 3 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 4 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 5 با 0:0:35
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 6 با 0:0:40
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 7 با 0:0:42
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 8 با 0:1:33
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه