سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 663


راهنما
دعوت دوستان

سوال 663 | ۲۸ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

22

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

16

تعداد نادرست

0:0:34

میانگین زمان پاسخ دهی


دو زاویه مکمل یکدیگرند و یکی از آن‌ها از سه برابر دیگری بیش‌تر است. متمم زاویه‌ ی کوچک‌تر چند درجه است؟ 
 

پاسخ

  

55

 

متمم

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:21
13 بار نفر اول
137 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 3 با 0:0:21
25 بار نفر اول
175 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 4 با 0:0:37
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 5 با 0:0:41
25 بار نفر اول
146 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 6 با 0:1:0
1 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه