سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 688


راهنما
دعوت دوستان

سوال 688 | ۲۳ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

14

تعداد نادرست

0:0:29

میانگین زمان پاسخ دهی


سن آرش نصف سن پدرش است. اگر 10 سال قبل، سن آرش ثلث سن پدرش بوده باشد، سن فعلی آرش چند سال است؟

پاسخ

  

20

سن آرش را با x و سن پدرش را y نشان می دهیم.

10 سال قبل سن آرش (10-x) و سن پدرش (10-y) بوده است.


برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهیگانه چوبداران

یگانه چوبداران

نفر 2 با 0:1:0
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:25

ارسال دیدگاه