سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 717


راهنما
دعوت دوستان

سوال 717 | ۲۲ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


با حروف کملۀ  و بدون تکرار حروف چند کلمۀ 4 حرفی شامل حرف  بدون توجه به مفهوم آن می‌توان نوشت؟ 
 

پاسخ

  

240

برای حرف  یکی از 4 جایگاه را می‌توان در نظر گرفت. برای سه جایگاه باقی‌مانده به ترتیب 5، 4 و 3 انتخاب وجود دارد. پس داریم:
   
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:26
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 2 با 0:0:41
11 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 3 با 0:0:46
5 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 4 با 0:0:48
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 5 با 0:0:51
5 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه