سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 716


راهنما
دعوت دوستان

سوال 716 | ۲۱ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


با حروف کلمۀ  چند کلمۀ سه حرفی بدون توجه به معنی آن و بدون تکرار حروف می‌توان ساخت، به طوری که حرف  در آن باشد؟
 

پاسخ

  

36

برای حرف  یکی از 3 جایگاه را می‌توان در نظر گرفت، برای دو جایگاه بعدی به ترتیب 4 حرف و 3 حرف می‌توان انتخاب کرد پس داریم:
       
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:35
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 2 با 0:0:39
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 3 با 0:0:44
4 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 4 با 0:0:46
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 5 با 0:0:48
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 6 با 0:0:49
4 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه