سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 726


راهنما
دعوت دوستان

سوال 726 | ۰۱ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
بردار و مختصات
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

14

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:27

میانگین زمان پاسخ دهی


  حاصل x+y از عبارت زیر برابر است با:

پاسخ

  

5

                                                                                          
             

برنده مسابقهفاطمه حافظی

فاطمه حافظی

نفر 1 با 0:0:21
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 2 با 0:0:21
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 3 با 0:0:21
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 4 با 0:0:22
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 5 با 0:0:23
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 6 با 0:0:48
2 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 7 با 0:0:54
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه