سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 131 | ۱۵ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی و هندسی(تصاعد)
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:43

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله‌ی حسابی جمله‌ی اول برابر 10 و مجموع جملات پنجم و ششم برابر 11 است. جمله‌ی چهارم کدام است؟
 

پاسخ

  

7

مجموع جملات پنجم و ششم برابر است با:          
حالا سؤال گفته  و این مجموع برابر 11 است:
                                                                
پس قدرنسبت 1- و مقدار جمله‌ی چهارم برابر است با:
                                                                            

برنده مسابقههیوا فیضی

هیوا فیضی

نفر اول (با 0:0:17)
6 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر دوم (با 0:0:20)
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر سوم (با 0:0:32)
60 بار نفر اول
103 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر چهارم (با 0:0:45)
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر پنجم (با 0:0:46)
1 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه