سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 769


راهنما
دعوت دوستان

سوال 769 | ۱۴ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
سطح و حجم
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

12

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:41

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، یک مکعب گسترده را مشاهده می‌کنید. بزرگ‌ترین مقدار حاصل جمع نقاط روی 3 صفحه‌ای که یک رأس مشترک دارند چه عددی است؟ 

 

پاسخ

  

11

وقتی می‌گوییم سه صفحه دارای یک رأس مشترک هستند یعنی دو صفحه از سه صفحه به هم چسبیده‌اند و یک صفحه هیچ اشتراکی با آن دو صفحه دیگر ندارد.
بهترین انتخاب برای صفحه اول صفحه‌ای است که 6 خانه دارد، زیرا می‌خواهیم بزرگترین عدد حاصل از جمع را بدست آوریم. اما با این انتخاب هر دو صفحه دیگری که انتخاب کنیم، سه صفحه بیش از یک رأس مشترک دارند. پس خانه اول را 5 انتخاب می‌کنیم.
صفحه دوم را 4 می‌توان انتخاب کرد زیرا با 5 اشتراک ندارد. اکنون کافی است عددی را انتخاب کنیم که فقط با 4 یا با 5 اشتراک داشته باشند ونه با هر دو . این عدد فقط 2 می‌تواند باشد پس بیشترین عدد حاصل 11=2+4+5 است.
 
 

برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 1 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 3 با 0:0:33
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 4 با 0:0:53
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه