سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 805


راهنما
دعوت دوستان

سوال 805 | ۲۱ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

9

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:34

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع سه عدد طبیعی یک رقمی‌متوالی 21 است. حاصل ضرب‌این سه عدد کدام است؟

پاسخ

  

336برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 1 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:21
118 بار نفر اول
342 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 3 با 0:0:38
1 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 4 با 0:0:47
3 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 5 با 0:1:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 6 با 0:1:0
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه