سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 806


راهنما
دعوت دوستان

سوال 806 | ۲۲ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
چند ضلعی ها
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

9

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:34

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل روبه رو دو مثلث AMN و CEF متساوی الساقین هستند. ( و  ، اندازه ی زاویه ی P چند درجه است؟ 

پاسخ

  

60

                                                                                          

برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 1 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 3 با 0:0:48
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 4 با 0:0:52
9 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 5 با 0:0:54
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 6 با 0:0:54
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 7 با 0:1:0
2 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه