سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 862


راهنما
دعوت دوستان

سوال 862 | ۱۶ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
حساب عددهای طبیعی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

7

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:37

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع ارقام یک عدد ده رقمی زوج برابر است با 89 . این عدد در تقسیم بر 4 چه باقی مانده ای دارد؟
 

پاسخ

  

2

 نُه رقم 9 و یک رقم 8 جمعشان 89 می شود، یکان هم باید زوج باشد، پس عدد مورد نظر 9999999998 می باشد. برای محاسبه ی باقی مانده بر 4 کافی است 2 رقم سمت راست یعنی 98 را بر 4 تقسیم کنیم که باقی مانده 2 می شود!!

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
48 بار نفر اول
208 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:25
145 بار نفر اول
383 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 3 با 0:0:26
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 4 با 0:0:51
9 بار نفر اول
87 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 5 با 0:0:58
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه