سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 843


راهنما
دعوت دوستان

سوال 843 | ۲۸ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  و   ریشه های معادله  باشند، حاصل  کدام است؟
 

پاسخ

  

8

 با توجه به معادله مقادیر S وP را محاسبه می کنیم:               
مخرج مشترک می گیریم:
 
 

برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 1 با 0:0:51
9 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:1:36
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه