سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 851


راهنما
دعوت دوستان

سوال 851 | ۰۵ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترسیم های هندسی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


پاره خط AB و خطکه بر آن عمود نیست، مفروض اند. روی چند نقطه یافت می شود که از A و B به یک فاصله باشد؟
 

پاسخ

  

1

 مجموعه نقطه هایی که از و به یک فاصله هستند، عمودمنصف است. حال خواسته پرسش، محل برخورد عمودمنصف با است که چون بر عمود نیست، پس عمودمنصف و موازی نمی شوند و در نتیجه یکدیگر را در یک نقطه قطع می کنند.


برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 1 با 0:0:41
15 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 2 با 0:0:47
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 3 با 0:0:49
1 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 4 با 0:0:53
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 5 با 0:0:56
6 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه