سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 861


راهنما
دعوت دوستان

سوال 861 | ۱۵ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نمودار تابع درجه دو
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر تابع  در نقطه‌اي به طول  داراي ماكزيمم باشد، m برابر است با:
 

پاسخ

  

2

 با توجه به فرض مسئله، طول رأس سهمی، یعنی مقدار  برابر  است. بنابراین داریم:

   
فقط  قابل قبول است، زیرا اگر  باشد، آن‌گاه ضریب برابر خواهد بود و تابع  ندارد.

برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 1 با 0:0:44
6 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 2 با 0:0:46
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 3 با 0:0:51
6 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه