سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 880


راهنما
دعوت دوستان

سوال 880 | ۰۳ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


از معادله ی  ، چند مقدار برای x به دست می آید؟
 

پاسخ

  

1

 
 
اگر  باشد، مخرج عبارت  برابر با 0 می شود، پس این پاسخ قابل قبول نیست. اما اگر  باشد، هیچ مخرجی 0 نمی شود، پس این پاسخ قابل قبول است.

برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 1 با 0:0:45
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 2 با 0:0:46
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 3 با 0:0:47
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 4 با 0:1:11
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه