سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 884


راهنما
دعوت دوستان

سوال 884 | ۰۷ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


ورودی پارک آبی ده هزار تومان بوده و هزینه استفاده از امکانات آن با توجه به میزان ساعت حضور مطابق جدول زیر است. حال اگر دانش آموزان یک کلاس 25 نفره را به این پارک ببریم و همه آن ها 5 ساعت از امکانات پارک آبی استفاده کنند، چندتا هزار تومانی باید هزینه پرداخت کنیم؟

 

پاسخ

  

500

هر نفر ۵ ساعت از امکانات پارک استفاده کرده، پس به ازای هر کدام باید ده هزار تومان پرداخت شود. با توجه به تعداد ۲۵ نفره بودن آنها، کل هزینه پرداختی بابت استفاده از امکانات پارک آبی برابر است با:
 
از طرف دیگر هزینه ورودی هر نفر ده هزار تومان است:
 هزینه استفاده از امکانات + هزینه ورودی = کل هزینه پرداختی

برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 1 با 0:0:41
7 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 2 با 0:0:43
7 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 3 با 0:0:44
7 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 4 با 0:0:46
7 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 5 با 0:0:48
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 6 با 0:0:50
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 7 با 0:0:51
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20

ارسال دیدگاه