سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 886


راهنما
دعوت دوستان

سوال 886 | ۰۹ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توان های گویا
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل  برابر چه عددی است؟
 

پاسخ

  

2

 

برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 1 با 0:0:42
14 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 2 با 0:0:47
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 3 با 0:0:47
7 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 4 با 0:0:48
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 5 با 0:0:49
8 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 6 با 0:0:52
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 7 با 0:0:53
6 بار نفر اول
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه