سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 887


راهنما
دعوت دوستان

سوال 887 | ۱۰ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر پدر یک نوزاد، نرمه گوش آزاد و مادر او نرمه گوش پیوسته داشته باشد، احتمال این که فرزند اول آن ها نرمه گوش پیوسته داشته باشد چقدر است؟                                              
 

پاسخ

  

1/4

برای این که نرمه گوش فرزند پیوسته باشد، باید به صورت باشد. با توجه به این که پدر نرمه گوش آزاد ( یا) و مادر نرمه گوش پیوسته () دارند، اگر پدر عامل را داشته باشد احتمال تولد فرزند با عامل صفر است. امّا اگر پدر عامل را داشته باشد، احتمال تولد فرزند با عامل، است،پس داریم:
 
 

برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 1 با 0:0:41
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 2 با 0:0:42
3 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 3 با 0:0:44
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 4 با 0:0:48
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 5 با 0:0:52
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه