سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 889


راهنما
دعوت دوستان

سوال 889 | ۱۲ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های هندسی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای یک مقدار ، به ترتیب سه جمله‌ی اول دنباله‌ی هندسی مثبت هستند. جمله‌ی بعدی این دنباله کدام است؟
 

پاسخ

  

2/3برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 1 با 0:0:43
7 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 2 با 0:0:45
7 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 3 با 0:0:50
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 4 با 0:0:57
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27

ارسال دیدگاه