سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 888


راهنما
دعوت دوستان

سوال 888 | ۱۱ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله ی حسابی جمله پنجم برابر 12 و جمله ی هشتم برابر 24 است. جمله صدم دنباله چقدر است؟
 

پاسخ

  

392

 

برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 1 با 0:0:45
8 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 2 با 0:0:48
3 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 3 با 0:0:48
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 4 با 0:0:51
6 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 5 با 0:0:52
3 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 6 با 0:0:54
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه