سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 212 | ۰۴ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع نمایی و ویژگی های آن
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

49

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر نمودار تابع از دو نقطه و بگذرد، کدام است؟
 

پاسخ

  

-1/4

         
عبارت ها را بر هم تقسیم می کنیم:
  
ضابطه تابع را بازنویسی می کنیم و به جای مقدار را قرار می دهیم:
 

برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر اول (با 0:0:47)
1 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر دوم (با 0:0:48)
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر سوم (با 0:0:51)
3 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر چهارم (با 0:0:52)
3 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر پنجم (با 0:0:52)
2 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه