سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 41 | ۱۶ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


در مربع زیر از دو ضلع مجاور هم، به اندازه y و  واحد به گونه ای جدا می کنیم که مجموع آن ها برابر طول ضلع مربع شود.  حداکثر مساحت مثلث ایجاد شده کدام است؟

پاسخ

  

2

 روش اول: طبق گفته صورت سوال است.                   
تابع مساحت مثلث را می نویسیم:
  
ماکزیمم این تابع  می باشد.
روش دوم: برای ماکزیمم شدن مساحت مثلث باید  شود. 

برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر اول (با 0:0:34)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر دوم (با 0:0:44)
1 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر سوم (با 0:0:50)
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31

ارسال دیدگاه