سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 225


راهنما
دعوت دوستان

سوال 225 | ۱۷ شهریور ۹۹

نام درس
هندسه
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تشابه مثلث ها و کاربردهای آن
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل مقابل، AH و CD دو ارتفاع مثلث ABC هستند. اگر ، طول HC کدام است؟

 

پاسخ

  

180

 مطابق شکل مسئله، دو مثلث قائم الزاویه ی CHO و ADO متشابه اند. لذا:
 
 

برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 1 با 0:0:39
7 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 2 با 0:0:46
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 3 با 0:0:49
3 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 4 با 0:0:51
11 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 5 با 0:0:52
2 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 6 با 0:0:53
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 7 با 0:0:55
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه