سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 225 | ۱۷ شهریور ۹۹

نام درس
هندسه
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تشابه مثلث ها و کاربردهای آن
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل مقابل، AH و CD دو ارتفاع مثلث ABC هستند. اگر ، طول HC کدام است؟

 

پاسخ

  

180

 مطابق شکل مسئله، دو مثلث قائم الزاویه ی CHO و ADO متشابه اند. لذا:
 
 

برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر اول (با 0:0:39)
1 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر دوم (با 0:0:46)
2 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر سوم (با 0:0:49)
1 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر چهارم (با 0:0:51)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر پنجم (با 0:0:52)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه