سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 296 | ۲۷ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
پیوستگی
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر تابع با ضابطه با شرط بر روی مجموعه اعداد حقیقی پیوسته باشد، کدام است؟                                      
 

پاسخ

  

2

برای اینکه روی مجموعه اعداد حقیقی پیوسته باشد، باید در نقطه مرزی هم پیوسته باشد:
 
 
چون است، پس باید:            

برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر اول (با 0:0:43)
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر دوم (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر سوم (با 0:0:45)
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر چهارم (با 0:0:52)
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر پنجم (با 0:1:22)
14 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه