سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 358 | ۲۹ دی ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


در تابع، اگر باشد،مقدار  کدام است؟
 

پاسخ

  

-3

 
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:19)
60 بار نفر اول
103 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر دوم (با 0:0:24)
17 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر سوم (با 0:0:27)
3 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر چهارم (با 0:0:41)
1 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر پنجم (با 0:0:48)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه