سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 68 | ۱۴ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

54

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

49

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


از ۱۰ کتاب ادبی متفاوت و ۸ کتاب علوم متفاوت، چند دسته ی ۵ تایی شامل ۲ کتاب ادبی و ۳ کتاب علوم می توان انتخاب کرد؟
 

پاسخ

  

2520

 باید از فرمول ترکیب استفاده کنیم چون پس از انتخاب کتاب ها، جابه جایی آن ها مهم نیست:
 

برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر اول (با 0:0:29)
2 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر دوم (با 0:0:35)
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر سوم (با 0:0:39)
3 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر چهارم (با 0:0:44)
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر پنجم (با 0:0:46)
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه