سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 99 | ۲۳ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
800 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


Both of them worked hard so that they could pass the entrance examination, ..........? 1) didn't they     2) hadn't they     3) didn't them     4) hadn't them  

پاسخ

  

1

هر دوی آنها سخت کار کردند تا بتوانند در امتحان ورودی قبول شوند، مگه نه؟   با توجه به اینکه در این جا ساختار جمله مرکب را نداریم، پرسش کوتاه تأییدی براساس فاعل و فعل ابتدای جمله (both of them worked) درست می شود. علاوه بر این چون در اینجا فقط فعل اصلی worked را به صورت مثبت و در زمان گذشته ساده داریم، در پرسش کوتاه تأییدی از شکل منفی did (یعنی didn't ) استفاده می شود. دقت کنید که ضمیر فاعلی مناسب برای both of them (هر دوی آنها) they است.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:15)
26 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر دوم (با 0:0:22)
38 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر سوم (با 0:0:36)
14 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر چهارم (با 0:0:45)
1 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر پنجم (با 0:0:48)
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43

ارسال دیدگاه