سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 100 | ۲۴ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


Kids in small towns don't have as many amusements to distract them as kids in big cities do, .........? 1) have they 2) haven't they 3) do they 4) don't they    

پاسخ

  

3

کودکان در شهرهای کوچک آن تعداد سرگرمی را که کودکان در شهرهای بزرگ دارند، ندارند تا حواسشان را پرت کند، مگه نه؟   با توجه به اینکه ساختار این جمله مرکب نیست، برای متوجه شدن شکل مناسب پرسش تأییدی باید به فاعل و فعل بند اصلی (kids in small towns don' t have) توجه کنیم. دقت کنید که چون در جمله اصلی فعل کمکی don't به صورت منفی به کار رفته، برای درست کردن پرسش تأییدی همین فعل را به صورت مثبت (یعنی do) نیاز داریم.

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر اول (با 0:0:4)
7 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر دوم (با 0:0:17)
38 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر سوم (با 0:0:49)
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر چهارم (با 0:0:49)
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر پنجم (با 0:0:51)
14 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه