سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 131 | ۲۵ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
800 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


Fill the blanck? "acro_s"
 

پاسخ

  

s

از عرض: across

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:3
28 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 2 با 0:0:46
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 3 با 0:0:52
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 4 با 0:0:53
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه