سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 132 | ۲۶ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
800 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


Fill the blanck? "ap_reciate"
 

پاسخ

  

p

appreciate: قدر دانستن

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:6
28 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 2 با 0:0:47
2 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 3 با 0:0:48
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 4 با 0:0:48
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 5 با 0:0:49
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 6 با 0:0:51
1 بار نفر اول
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 7 با 0:0:52
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه