سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 153 | ۱۶ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


A: Hello. May I speak to John? B: Just a moment. I ......... him.  
   

پاسخ

  

2

A: سلام، آیا می توانم با جان صحبت کنم. B: یک لحظه صبر کن. او را صدا خواهم زد.  نکته گرامری: برای بیان تصمیم در لحظه (آنی) در زمان آینده از ”will‘ استفاده می کنیم.

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:6
29 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:7
54 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 3 با 0:0:45
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 4 با 0:0:45
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 5 با 0:0:46
2 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 6 با 0:0:47
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 7 با 0:0:49
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 8 با 0:0:49
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 9 با 0:0:51
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:48
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 10 با 0:0:52
2 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه