سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 152 | ۱۵ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


"Your hands are dirty.” “Yes, I know. I ......... them."  
   

پاسخ

  

1

«دستانت کثیف هستند.» «بله میدانم. آنها را خواهم شست.» نکته گرامری: برای بیان عملی در زمان آینده که از قبل برای انجام آن تصمیم گرفته اید از "be going to“ استفاده می شود.

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:7
29 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:7
54 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 3 با 0:0:42
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 4 با 0:0:50
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 5 با 0:0:51
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه