سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 173 | ۰۵ خرداد ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


Hellen Keller, who was blind and deaf from an early age, developed her sense of smell so well that she could ............ her friends by their personal smell.
 

پاسخ

  

2

هلن کلر که از سن پایین نابینا و ناشنوا بود، حس بویایی اش را به قدری خوب پرورش داد که می توانست دوستانش را از طریق بوی شخصی شان شناسایی کند.
۱) در نظر گرفتن؛ لحاظ کردن                  ۲) شناسایی کردن؛ شناختن
۳) فراهم کردن، ارائه کردن                      ۴) بالا بردن؛ پرورش دادن

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:20
29 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:20
54 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 3 با 0:0:43
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 4 با 0:0:46
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 5 با 0:0:49
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 6 با 0:0:49
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 7 با 0:0:50
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه