سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 178 | ۰۹ خرداد ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
ثبت نشده
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

17

تعداد صحیح

15

تعداد نادرست

0:0:32

میانگین زمان پاسخ دهی


Pisa tower is in my country and we all love pizza. My country is in Europe .I’m from ……..
 
 

پاسخ

  

4

برج پیزا در کشور من است و ما همگی پیتزا دوست داریم ،کشور من در اروپاست، من اهل کشور اینالیا هستم. 1-آلمان 2-فرانسه 3-انگلستان 4-ایتالیا

برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 1 با 0:0:21
7 بار نفر اول
104 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 2 با 0:0:21
9 بار نفر اول
117 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهآیدا اسكندری

آیدا اسكندری

نفر 3 با 0:0:21
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 4 با 0:0:22
5 بار نفر اول
99 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 5 با 0:0:22
1 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهعلیرضا یاوری

علیرضا یاوری

نفر 6 با 0:0:23
4 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 7 با 0:0:25
1 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 8 با 0:0:25
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 9 با 0:0:26
9 بار نفر اول
79 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 10 با 0:0:27
1 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 11 با 0:0:28
2 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 12 با 0:0:33
4 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهزهرا ذوقی سینی

زهرا ذوقی سینی

نفر 13 با 0:0:34
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 14 با 0:0:37
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 15 با 0:0:49
82 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 16 با 0:0:52
1 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهملیكا وداد

ملیكا وداد

نفر 17 با 0:0:56
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

ببخشید اما المان هم در اروپا هست ایتالیا هم هست پس ۱ هم میشه

تیم پشتیبانی پرگاس

به خاطر پیتزا کشور ایتالیا جواب درست میشه نه به خاطر داخل اروپا بودن.

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

اها ممنون

ارسال دیدگاه