سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 178 | ۱۰ خرداد ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


The car parked just on the corner of the street………. the richest man in the town.
 

پاسخ

  

1

ماشینی که درست در گوشه خیابان پارک شده است به ثروتمندترین مرد شهر تعلق دارد.
1) تعلق داشتن به                          ۲) رفتن به                     3) به نظر رسیدن             4) رسیدن به 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:21
54 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 2 با 0:0:45
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 3 با 0:0:46
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 4 با 0:0:48
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 5 با 0:0:48
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر 6 با 0:0:49
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 7 با 0:0:50
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر 8 با 0:0:54
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه