سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 179 | ۱۱ خرداد ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


A good teacher should encourage the students to discover basic scientific………..
 

پاسخ

  

1

 معلم خوب باید دانش آموزان را تشویق کند تا حقایق علمی اساسی را کشف کنند.
1) حقیقت، واقعیت          ۲) عادت                      ۳) هدف                       4) کار، وظیفه 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
39 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:22
54 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 3 با 0:0:48
2 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 4 با 0:0:49
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 5 با 0:0:49
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 6 با 0:0:50
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 7 با 0:0:53
1 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 8 با 0:0:57
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه