سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 189 | ۲۱ خرداد ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


A: ......... did you do in Australia? B: I saw my family and friends and visited all my favorite places.
 

پاسخ

  

1

A: در استرالیا چه کار کردی؟
B: من دوستان و خانواده ام را دیدم و همه جاهای مورد علاقه ام را بازدید کردم.
 نکته گرامری: برای پرسش درباره مفعول غیرانسان از کلمه ’’what“ استفاده می کنیم.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:7
54 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:8
39 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر 3 با 0:0:40
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 4 با 0:0:48
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 5 با 0:0:52
1 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 6 با 0:0:55
2 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه