سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 292


راهنما
دعوت دوستان

سوال 292 | ۳۱ شهریور ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


To watch, listen to, or think about someone or something carefully.

پاسخ

  

4

(گزینه  4) دیدن، گوش کردن به و یا فکر کردن به کسی یا چیزی بطور بادقت.
1) خاموش کردن
2) منقرض شدن
3) مراقبت کردن
۴) توجه کردن

برنده مسابقهرویا بلوچی

رویا بلوچی

نفر 1 با 0:0:7
28 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:7
67 بار نفر اول
117 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهصبا ثابت شرف

صبا ثابت شرف

نفر 3 با 0:0:14
6 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 4 با 0:0:42
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 5 با 0:0:42
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 6 با 0:0:45
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 7 با 0:0:47
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 8 با 0:0:48
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 9 با 0:0:49
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه