سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 297


راهنما
دعوت دوستان

سوال 297 | ۰۵ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


The average length of time that someone will live or that something will continue to work.

پاسخ

  

2

(گزینه  2) میانگین مدت زمانی که یک نفر زنده خواهد ماند و یا مدت زمانی که چیزی به کارش ادامه خواهد داد.
۱) برنامه کاری
۲) طول عمر
3) آب و هوا
۴) طبیعت

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:10
71 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهرویا بلوچی

رویا بلوچی

نفر 2 با 0:0:17
28 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 3 با 0:0:41
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 4 با 0:0:43
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 5 با 0:0:46
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 6 با 0:0:47
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 7 با 0:0:47
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 8 با 0:0:47
1 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 9 با 0:0:52
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 10 با 0:0:53
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 11 با 0:0:53
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه