سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 296


راهنما
دعوت دوستان

سوال 296 | ۰۴ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


A person who works in a zoo, taking care of the animals.

پاسخ

  

3

(گزینه  3) فردی که در باغ وحش کار میکند و از حیوانات نگهداری میکند.
1) خلبان
۲) مامور پست
3) مامور باغ وحش
4) شکارچی

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:6
67 بار نفر اول
117 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهرویا بلوچی

رویا بلوچی

نفر 2 با 0:0:6
28 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 3 با 0:0:46
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 4 با 0:0:48
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 5 با 0:0:50
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 6 با 0:0:51
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:50

ارسال دیدگاه