سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 298


راهنما
دعوت دوستان

سوال 298 | ۰۶ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

20

تعداد شرکت کنندگان

13

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:21

میانگین زمان پاسخ دهی


Let's take the .......... train to the city. We don't have time.

پاسخ

  

1

(گزینه   1) بیا قطار سریع السیر را به سمت شهر سوار شویم. ما وقت نداریم.
 ۲) خودخواه
 ۳) ساکت
۴) مفید

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:6
61 بار نفر اول
206 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 2 با 0:0:6
1 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 3 با 0:0:10
10 بار نفر اول
102 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 4 با 0:0:11
13 بار نفر اول
158 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 5 با 0:0:12
1 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 6 با 0:0:19
3 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 7 با 0:0:25
9 بار نفر اول
171 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 8 با 0:0:32
15 بار نفر اول
177 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 9 با 0:0:32
1 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 10 با 0:0:38
6 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 11 با 0:0:44
1 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفاطمه مدیری

فاطمه مدیری

نفر 12 با 0:1:0
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 13 با 0:1:0
6 بار نفر اول
144 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه