سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 297


راهنما
دعوت دوستان

سوال 297 | ۰۵ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,300 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

24

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

20

تعداد نادرست

0:0:13

میانگین زمان پاسخ دهی


Please check the travel ............ and find the address of that museum.

پاسخ

  

2

 (گزینه   2) لطفا کتاب راهنمای سفر را چک کن و آدرس آن موزه را پیدا کن.
 1) بلیط
3) داستان
 ۴) عوارض

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:6
63 بار نفر اول
212 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 2 با 0:0:6
1 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:13
7 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 4 با 0:0:39
1 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

چرانمیشه؟؟ میگه شماشرکت کردید????????

تیم پشتیبانی پرگاس

دوبار کلیک کردید روی شروع مسابقه.

ارسال دیدگاه