سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 310


راهنما
دعوت دوستان

سوال 310 | ۱۸ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Grammar
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

22

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:0:16

میانگین زمان پاسخ دهی


Who's .......... the short story?

پاسخ

  

4

(گزینه   4) عبارت Who ' s کوتاه شده Who is است و برای ساختن زمان حال استمراری بعد از is از شکل ingدار فعل استفاده می شود.

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:6
61 بار نفر اول
206 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:6
6 بار نفر اول
144 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:6
6 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 4 با 0:0:6
74 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 5 با 0:0:6
1 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 6 با 0:0:7
15 بار نفر اول
177 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 7 با 0:0:7
5 بار نفر اول
202 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 8 با 0:0:11
1 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفاطمه مدیری

فاطمه مدیری

نفر 9 با 0:0:27
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 10 با 0:0:39
1 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 11 با 0:0:54
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15

ارسال دیدگاه